Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

Na konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ sprístupnia ateliér Oživené učebnice

18.8.2017

Špeciálnu interaktívnu didaktickú expozíciu a zámer projektu Oživené učebnice predstavia jeho autori 19.septembra 2017 na odbornej konferencii v priestoroch Starej radnice v Bratislave. Obsah a forma novej špeciálnej expozície poskytne cieľovej skupine nový pohľad na historicky významné miesta a udalosti našich dejín. Oživené učebnice s interaktívnymi pomôckami, kópiami predmetov a makiet, ktoré obraznou a zážitkovou formou vytvoria hravú históriu, majú za cieľ formovať vzťah ku kultúrnemu a historickému dedičstvu Bratislavy s vplyvom na celé územie Slovenska.

ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

24.7.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu Osobnosti slovenskej politiky. Odborná verejnosť sa bude môcť viac dozvedieť napríklad o význame, živote a diele Alexandra Dubčeka, Martina Rázusa, Ferdinada Jurigu, Ivana Dérera a ďalších slovenských politikoch.  Súčasťou tematických metodických dní pre učiteľov a pedagogickú verejnosť budú výstavy, dokumentárne filmy, prednášky a diskusie, knihy o živote a diele osobností  ako aj metodické usmernenia pre pedagógov.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.